2006 m.

Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas

Nr. LT/06/PL/1/1049

„Naujos siuvinių apdailos technologijos“

Projekto tikslas – tobulinti siuvėjo, siuvinių gamintojo specialybių moksleivių praktinius įgūdžius, supažindinant juos su tekstilės ir aprangos pramonės pažangos tendencijomis.

Koordinatorius: Kėdainių profesinio rengimo centras

Partneriai: Šiaulių profesinio rengimo centras, Jonavos politechnikos mokykla

Priimanti organizacija: Ödemiş Zübeyde Hanim Anadolu Meslek Ve Kiz Meslek Lisesi mokykla, Beiza Tekstil gamykla (Turkija)

Biudžetas: 17 600 EUR

Vykdymo eiga. 

Projekto uždaviniai: įsisavinti naujas tekstilės gaminių puošybos technologijas; išmokti dirbti programinėmis siuvinėjimo mašinomis; išmokti atlikti gaminių ir gamybos kokybės kontrolę; tobulinti moksleivių socialinius įgūdžius; didinti siuvėjo profesijos rengimo prestižą; padėti suvokti Turkijos tekstilės estetinę, etnokultūrinę, socialinę vertę žmogaus gyvenime.

Projekto priimančiuoju partneriu pasirinkome Turkiją, šalį kurioje  labiausiai išvystyta pramonės šaka yra tekstilės pramonė. Turkijos tekstilės pramonė turi ilgametę patirtį  ir tradicijas,  siuvimo pramonės gaminiai eksportuojami į kitas pasaulio šalis. Profesinėse mokyklose dirba patyrę siuvinėjimo specialistai, kurie profesinę patirtį perduos mūsų moksleiviams.

 Projekto rezultatai:

 • 12  moksleivių patobulino profesinius įgūdžius, susipažino su naujomis siuvinėjimo medžiagomis ir technologijomis.
 • 12 moksleivių patobulino socialinius gebėjimus, užsienio kalbos įgūdžius.
 •  Plėtojama socialinė partnerystė tarp 3 profesinio mokymo įstaigų ir verslo įmonių.

 

 


Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas (partneriai)

Nr.  LT/06/PL/1/1086 „Profesinių įgūdžių tobulinimas panaudojant naujas technologijas“

Projekto tikslas – plėtoti profesinio mokymo specialistų pedagogines ir bendrąsias kompetencijas, kurios skatintų mokymo aplinkos tobulinimą. Taip pat dalyviai siekė susipažinti su mokymo priemonių kūrimo organizavimu, inovatyvių mokymo metodų taikymu profesinio ugdymo procese, tobulino profesinio mokymo specialistų komunikavimo įgūdžius ir lingvistines kompetencijas.

Koordinatorius: Alytaus profesinio rengimo centras

Partneriai: Kėdainių profesinio rengimo centras, Kauno mechanikos mokykla, Vilniaus statybininkų rengimo centras

Priimanti organizacija: Brinell profesinė mokykla (švedija)

Vykdymo eiga. 

Projekto tikslai:

 • Tobulinti mokinių darbinius įgūdžius ir profesinius gebėjimus, profesinės užsienio kalbos žinias siekiant įgyti profesinę kvalifikaciją atitinkančią modernių europinių technologijų lygį;
 • Skatinti mokinius siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų jo profesinei karjerai ir didinančių jų mobilumą Europos darbo rinkoje.

Siekiant šių tikslų:

1. projekto dalyviai stažuotės metu:

-       tobulins profesinius įgūdžius ekologiškai švarių medžiagų panaudojimo mūro bei dažymo darbuose, namų iš rastų montavimo, pastatų apšiltinimo, mechatroninių sistemų aptarnavimo, technologinių procesų automatizavimo srityse;

-       susipažins su naujausiomis technologijomis ir modernia įranga Švedijos įmonėse, tuo padidindami savo informacinį bei technologinį išprusimą;

-       susipažins su darbų saugos reikalavimais bei darbo organizavimu Švedijos įmonėse;

-       ugdys bendruosius gebėjimus, kalbinį išprusimą bei didins profesinę motyvaciją.

2. priimančioji organizacija išduos stažuotės pažymėjimą, kuriame bus pažymėta stažuotės programa bei kokiose įmonėse mokinys atliko stažuotę, taip pat įvertinta profesinė pažanga.

3. Siunčiančiosios ir priimančioji organizacijos raštu susitars dėl Europass stažuotės turinio, metodų ir stebėjimo.

4. Stažuotės eigą prižiūrės priimančiosios organizacijos atitinkamų specialybių profesijos mokytojai.

5. Profesijos rezultatų vertinime dalyvaus visos partnerinės organizacijos bei darbdavių organizacijų atstovai.

6. Projekto rezultatai bus panaudojami rengiant paraiškas ES strukūriniams fondams, tobulinant gamybinių praktikų programas bei naujų gamybinės praktikos vertinimo metodikų kūrime. 

 

 


Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas (partneriai)

Nr. LT/06/PL/1/1087 „Profesinių kompetencijų gilinimas maisto ruošimo ir aptarnavimo kultūros srityje“

Projekto tikslas – tobulinti mokinių profesinius praktinius įgūdžius ir kompetencijas, siekiant jų kvalifikacijas priartinti prie europinių
reikalavimų

Koordinatorius:Kauno maisto pramonės mokykla

Partneriai: Kėdainių profesinio rengimo centras, Utenos regioninis centras

Vykdymo eiga. 

Žinodami savo specialybių kompetencijas Lietuvoje, stažuotės užsienyje metu mokiniai tyrinės ir gilins žinias, analizuos

panašumus ir skirtumus, vertins turimus įgūdžius ir sieks profesinių gebėjimų. Stažuotė įtakos dalyvių asmenybes,

elgesį, stiprins pasitikėjimą savimi ir didins motyvaciją mokytis.

Projekto eiga, įgyti dalyvių praktiniai įgūdžiai bei gebėjimai, pasiekti rezultatai bus vertinami glaudžiai bendradarbiaujant

užsienio ir socialiniams partneriams.Užsienio partnerių išduoti pažymėjimai stažuotės dalyviams bus įvertinti ir pripažinti baigiamojo kvalifikacijos egzamino metu.

Projekto rezultatai bus skleidžiami užsienio partnerių ir Lietuvos spaudoje, interneto puslapiuose, mokyklos laikraštyje

„Maistukas", mokyklos bendruomenėje ir maisto ruošimo įmonėse.

Įspūdžiais ir patirtimi bus dalijamasi organizuojant seminarą su užsienio partneriais ir konferenciją mokykloje, parengiant

medžiagą „Įspūdžiai iš profesinės praktikos Vokietijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Čekijoje ir Latvijoje".

Įgytos profesinės žinios ir patirtis bus taikoma ir naudojama mokykloje ir atliekant praktiką įmonėse.

Stažuotė užsienyje sustiprins europinės visuomenės sampratą leis mokiniams įvertinti savo gebėjimus ir galimybes

dirbti bet kurioje Europos maisto ruošimo įmonėje, skatins bendradarbiavimą tarp mokyklų ir įmonių Lietuvoje bei

užsienio šalyse.

 

 

 


Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas (partneriai)

Nr.  LT/06/PL/1/1021 „Metalo apdirbimo sektoriaus mokinių profesinių kompetencijų plėtra ir įgūdžių tobulinimas ES šalyse”

Koordinatorius:Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro

Partneriai: Kėdainių profesinio rengimo centras, Utenos regioninis centras, Varėnos technologijos ir verslo mokykla. 

Vykdymo eiga. 

Trijų stažuočių tikslas yra susipažindinti 24 metalo apdirbimo srities mokinius iš Lietuvos su ES šalyse taikomais šiuolaikiniais metalo apdirbimo būdais ir technologijomis ir oganizuoti praktinį mokymą užsienio partnerių bazėje. Kiti projekto tikslai yra metalo apdorojimo sektoriaus mokinių profesinės motyvacijos ir žingeidumo ugdymas bei tarpregioninė inovacijų metalo apdirbimo srityje sklaida Lietuvoje po mokinių stažuočių Austrijoje, Portugalijoje ir Italijoje.

Pramonės mechanikai, mechatronikai ir metalo apdirbimo staklininkai stažuosis Austrijoje ir Portugalijoje. Jiems numatomos praktikos užduotys iš metalo apdirbimo rankiniu būdu, staklėmis bei agregatais srities, praktinis darbas hidraulikos laboratorijoje ir susipažinimas su programinio valdymo staklių (CNC) taikymu metalų apdirbime ir mokymo procese. Automobilių kėbulų remontininkai stažuosis Italijoje. Stažuotės metu jie susipažins su metalų antikorozinėmis dangomis ir automobilio mechanizmų demontavimui iš kėbulo bei mechanizmų montavimui kėbule, šiuolaikine mechanizmų gedimų diagnostika ir su mašinų varikliai.

Lietuvos partneriai-pramonės įmonės yra suinteresuotos kvalifikuotų metalo apdirbimo strities darbininkų ruošimu ir profesinio mokymo programų tobulinimu. Šių partnerių atliktas projekto vertinimas skatins darbdavių pageidaujamų ir realių, profesinių mokyklų ruošiamų darbininkų metalo apdirbimo srityje kvalifikacijų suartėjimą, gerins mokyklų ir darbdavių tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą.

 

 

 


Comenius 1.1 mokyklinis projektas Nr. 06-LT-C1-SP-P-121 „Euro kalendorius“

Projekto tikslai:

 • Sudaryti Europos oficialių, tradicinių, asmeninių švenčių, mokyklos įvykių kalendorių.
 • Apgalvoti savo šalies švenčių tradicijas ir jų pristatymą kitiems projekto dalyviams. Tai     padėtų mokiniams plėsti bei gilinti kultūrines, estetines žinias.
 • Domėtis bei stengtis suprasti ES šalių kultūrą ir gyvenimo būdą.
 • Tobulinti anglų k. ir  kitų Europos šalių kalbų žinias ir įgūdžius.
 • Tobulinti bendravimo, IKT integracijos ir naudojimosi žinias.
  • Suprasti Europos šalių skirtumus.
  • Sužinoti daugiau apie ES regionus.

Projekto koordinatorius - Technicum Noord-Antwerpen, Belgija

Projekto partneriai:

 • Stredna priemyselna skola Jozefa Murgasa , Slovakija
 • Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 6, Lenkija
 • Istituto Tecnico Commerciale Statale “C. Rosa”, Italija
 • Kėdainių profesinio rengimo centras, Lietuva

Projekto rezultatai:

- atspausdintas ir iliustruotas kalendorius (Sausis-Gruodis) su partnerių šalių šventėmis (oficialiomis, tradicinėmis, mokyklos, asmeninėmis) + partnerių šalių mažumų šventėmis + visų kitų Europos partnerių šventėmis (Belgija)

stalo žaidimas, kaip kalendoriaus priedas, apie Europą(Belgija)

- atnaujintas projekto tinklalapis su  tiesioginiu iliustruotu švenčių kalendoriumi (nuotraukos+ video + audio) ir su nuorodomis į kitus specializuotus tinklalapius (Slovakija)

valgių gaminimo knyga, kurioje įtraukti tradiciniai šventėms ruošiami patiekalai (Lietuva)

ekonomikos studija apie švenčių įtaką ekonomikai(Italija)

- visų rūšių švenčių posakių ir eilėraščių knyga/bukletas (Lenkija)

- pasiūlymai apie naujas Europos šventes, kaip jas švęsti.

Projekto biudžetas: 6496 eurai

 

 

 


Comenius 1.3 mokyklinis projektas“Ateities namas“

Nr. 06-LT-C1-SDP-P-014

Pagrindiniai projekto tikslai:

-          tobulinti mokinių technines žinias ir žodyną;

-          įgyti reikiamus IKT naudojimo bendravimui ir informacijos paieškai įgūdžius;

-          atnaujinti ir pagilinti mokymo procesui reikalingas mokytojų  technines žinias ir mokymo metodus;

-          parengti techninio profilio mokymo turinio programą ir mokymo/si medžiagą;

-          pagerinti mokyklos valdymo ir mokymo kokybę,  kas kartu paskatintųirmokymo aplinkos tobulinimą;

-          skatinti švietime plėtoti Europos dimensiją .

-          vystyti mokytojų ir mokinių socialinius įgūdžius – komandinį darbą, toleranciją kitoms kultūroms;

Veikla:

 • Parengta brošiūra „Naujos statybinės medžiagos“
 • Sudaryta keturiomis kalbomis mini enciklopedija su statybos, elektros ir elektronikos terminais, paveiksliukais, terminų apibūdinimais

Pamokose naudojama partnerių parengta mokomoji medžiaga – namo brėžiniai, apšildymo sistemų brėžiniai ir aprašymai.

Prioritetas: 2. Žmogiškųjų išteklių plėtra

Priemonė: 2.4 Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas

Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0053-02

Statybininko, elektros įrenginių elektromechaniko ir suvirintojo profesinio mokymo turinio didaktinė plėtra

 

IŠ ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto vertė: 527 440,00 Lt

 

Projekto trukmė: 28 mėn.

Projekto bendrasis tikslas:
Įdiegti rinkos poreikius atitinkančias statybininko, elektros įrengimų elektromechaniko, suvirintojo specialybių mokymo programas, plėtoti profesinio mokymo programų didaktinę kultūrą, sudarant tinkamas sąlygas efektyviam moksleivių sugebėjimų ir poreikių realizavimui.
Projekto uždaviniai:
1. Atnaujinti statybininko, elektros įrengimų elektromechaniko, suvirintojo profesinio mokymo programų turinį pagal darbdavių poreikius;
2. Tobulinti profesijos mokytojų dalykines-metodines kompetencijas, kurios užtikrintų didaktikos plėtrą;
3. Sukurti ir įdiegti statybininko, elektros įrengimų elektromechaniko, suvirintojo specialybių bei neformalių programų žinių ir kompetencijų vertinimo sistemą, kuri objektyviai įvertins įgytą kvalifikacijos lygį;
4. Parengti, įteisinti ir įdiegti į pirminį profesinį mokymą neformalias programas, kurios suteiks mokiniams reikalingas šiuo metu papildomas kompetencijas;
5. Įdiegti statybininko, elektros įrengimų elektromechaniko, suvirintojo specialybių mokyme inovatyvius (audiovizualinis ir kooperatinis) mokymo metodus, sukuriant jiems metodinę medžiagą;
6. Plėtoti socialinę partnerystę tarp skirtingo lygmens, regionų profesinio rengimo įstaigų ir verslo įmonių, kuri įtrauks suinteresuotas puses į profesinio rengimo infrastruktūros valdymą, planavimą ir sprendimų priėmimą.
Projekto rezultatai:
• Išmokytų 117 naudos gavėjų veiklos pabaigoje, iš jų 10 moterų;
• Įrengtos 3 darbo vietos metodinei medžiagai rengti ir įdiegti;
• Įrengtos 8 darbo vietos inovatyvių mokymo/si metodų taikymui profesiniame mokyme ;
• Atnaujintos 3 profesinio mokymo programos;
• Parengtos 3 neformalios mokymo programos;
• Parengta 3 neformalių mokymo programų mokymosi medžiaga;
• Parengti 4 apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programos moduliai;
• Parengta apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programos 4 modulių mokymosi medžiaga;
• Įdiegti 2 inovatyvūs mokymo metodai;
• Patobulinta 3 pirminio profesinio mokymo moksleivių žinių ir kompetencijų vertinimo sistema;
• Parengta 3 neformalių programų žinių ir kompetencijų vertinimo sistema;
• Apmokyta 17 mokytojų rengti neformalias mokymo programas;
• Apmokyta 17 mokytojų taikyti inovatyvius mokymo/si metodus;
• Apmokyta 17 mokytojų rengti metodinę mokymo medžiagą;
• Atnaujintos 17 profesijos mokytojų dalykinės kompetencijos;
• Pravesti 3 projekto ir jo rezultatų sklaidos seminarai.
Projekto pasiekimai ir rezultatai bus pasiekti 2008 m. balandžio mėn. pabaigoje.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-12 08:14