2017 m.

Finansinės būklės ataskaita_2017_I ketv..pdf

Finansinės būklės ataskaita_2017_I ketv..pdf

Veiklos rezultatų ataskaita_2017_I ketv..pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį_2017_II ketv..pdf

Finansinių ataskaitų aiškinamsis raštas_2017_II_ketv..pdf

Finansinės būklės ataskaita_2017_II ketv..pdf

Veiklos rezultatų ataskaita_2017_II ketv..pdf

Aiškinamasis raštas17-09-30.pdf

Finansavimo sumų pagal šaltinį ataskaita_2017_III ketv..pdf

Finansinės būklės ataskaita_2017_III ketv..pdf

Veiklos rezultatų ataskaita_2017_III ketv..pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Biologinio turto vertės pasikeitimas.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį.pdf

Finansavimo sumų likučiai.pdf

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas17-12-31.pdf

Finansinės būklės ataskaita1.pdf

Finansinės būklės ataskaita2.pdf

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.pdf

Gautinos sumos.pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimas.pdf

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.pdf

Informacija apie pinigus.pdf

Informacija apie įsipareigojimų dalį.pdf

Išanksiniai apmokėjimai.pdf

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.pdf

Nematerialiojo turto pasikeitimas.pdf

Nuomos įmokos.pdf

Pagrindinės veiklos kitos pajamos.pdf

Pagrindinės veiklos sąnaudos.pdf

Pinigų srautų ataskaita1.pdf

Pinigų srautų ataskaita2.pdf

Segmentai_2016.pdf

Segmentai_2017.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-09 10:17