2017 m.

Nr. NPHZ- 2017/10067"Darbą paliekančių pradedančiųjų mokytojų skaičiaus mažinimas ( Reducing Teacher Drop - Out Rate (ReTeD)"
 
Programa Nordplus Horizotal
 
Projektą finasuoja Danijos švietimo, inovacijų ir mokslo ministerija
 
Projekto koordinatorius/rengėjas Latvijos Universitetas (LV)
 
Partneriai Talino Universitetas (EE), Kėdainių profesinio rengimo centras (LT), Panevėžio kolegija (LT), Liepojos Universitetas (LV), Rygos vidurinė mokykla Nr.34 (LV), Rygos valstybinė gimnazija Nr.3 (LV), Rygos valstybinė gimnazija Nr.2(LV)
 
Projekto tikslas Sukurti gaires mokytojams, kurios padėtų susidoroti su iškilusiais sunkumais padedant dirbti suaugusiųjų mokymo srityje ir padėtų įsitvirtinti ir išsilaikyti  jaunam mokytojui  darbo vietoje.
 
Planuojami rezultatai Mokymo gairės  padedančios jaunam mokytojui įsitvirtinti naujoje darbo vietoje; tyrimo atlikimas; sukurta duomenų bazė; 3 tarptautiniai seminarai.
 
Paramos dydis 20525 eurų ( iš jų 10605 eurų savas indėlis)
 

 
 
Atvirosios jaunimo erdvės veiklos projektas „Žinau, kad galiu“
 
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas: programą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas. Skirta suma: 2200 eurų.
Projekto tikslas - sukurti aplinką atviram ir tiesioginiam jaunimo dialogui ir bendradarbiavimui, ugdant/koreguojant komunikavimo, pažintines, socialines kompetencijas ir padedant jaunimui integruotis visuomenėje. 
Programos dalyviai: 14 iki 29 metų jaunuoliai. Veiklose gali dalyvauti ir jaunesni negu 14 metų.
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2017 m. gegužės - gruodžio mėnesiai. Kėdainių profesinio rengimo centre, Pramonės ir paslaugų skyriuje, Šėtos g. 105, Kėdainiai.
Programos anotacija. Projektas „Žinau, kad galiu“ sudarys sąlygas jaunimo savirealizacijai, saugiai ir prasmingai leisti laisvalaikį. Projekto veiklų metu bus ugdomos/koreguojamos socialinės, komunikavimo, pažintinės kompetencijos. Suplanuota veikla padės jaunuoliams geriau pažinti save, formuoti savo įvaizdį, nustatyti savo poreikius. Kėdainių PRC darbuotojai suteiks jaunimui žinių ir praktinių įgūdžių apie profesijas, o įgytos žinios padės lengviau orientuotis besikeičiančioje darbo rinkoje ir pasirinkti profesiją. Kryptingi užsiėmimai, praktinio pobūdžio veikla sumažins iš švietimo sistemos „iškritusių“ jaunų žmonių skaičių, tai turės įtakos socialinės atskirties mažinimui. Įvairiomis veiklomis skatinama jaunimo lyderystė ir įsitraukimas į savanorišką veiklą.

 
Projektas „Siuvame sau ir kitiems
Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas:Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis
Programos tikslas - sudaryti sąlygas suaugusiesiems neformaliojo profesinio mokymo metu įgyti nesudėtingo kirpimo juosmeninių drabužių, tekstilinių gaminių taisymo ir buities gaminių siuvimo profesinių žinių bei praktinių įgūdžių, kuriuos suaugusieji pritaikys kasdienėje veikloje ar kuriant nuosavą verslą.
Projekto dalyviai: 26 asmenys
Numatomi rezultatai:
70 val. (2 sesijų) siuvimo kursai Kėdainių rajono savivaldybės suaugusiesiems, kurie nori naujai įgyti arba patobulinti jau turimus profesinius siuvimo technologijos įgūdžius bei įgyti verslumo ir kūrybiškumo gebėjimų. 
Projekto biudžetas: 2 965,36  Eur

 
Jaunimo mainų projektas „Išmokime ir atraskime kartu“
 
Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas: programą finansuoja Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų taryba. Skirta suma: 6004 eurų.
Projekto tikslas - neformaliais ugdymo metodais prisidėti prie Lietuvos ir Ukrainos jaunimo tautinio, istorinio sąmoningumo ugdymo, skatinti jaunimo tarpusavio kultūrinį dialogą, pažinimą ir toleranciją.
Projekto partneriai: Kyiv higher vocational school of Sewing and hairdressing art.
Projekto dalyviai: 16 jaunuolių, 4 jaunimo lyderiai.
Numatomi rezultatai:
 1. Parengti pristatymai apie bendrą Kėdainių ir Kijevo istorinę atmintį ir kultūros paveldą „Istorija, kuri apjungia mūsų šalis ir miestus“.
 2. Suorganizuotas orientacinis žaidimas „Pažink Kijevą“.
 3. Atlikta apklausa „Lietuvos ir Ukrainos istorija jaunimo akimis“, sukurti reklaminiai siužetai „Apsilankyk muziejuje“.
 4. Suorganizuotas Lietuvos ir Ukrainos šalių kultūrinis vakaras.
 5. Išvyka į Ukrainos buities ir architektūros muziejų, surengta kultūrinė poezijos popietė gamtoje.
 6. Sukurti suvenyriniai atvirlaiškiai „Linkėjimai iš Kijevo“.
 7. Paminėtos ir sukurtos Lietuvai ir Ukrainai svarbios istorinės asmenybės,  sukurti personažai.
 8. Suorganizuota ekskursija „Istorinis turas po miestą su jaunaisiais gidais“.
 9. Paskatintas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo grupių, dalyvavusių projekto veiklose, pilietiškumas, draugystė. Pagerėjusi jaunimo šnekamosios užsienio kalbos žinios, įgyti lietuvių ir ukrainiečių kalbų pagrindai.

 
ERASMUS+ programos projektas  „Sveikame kūne – sveika siela“
Projekto trukmė : 24 mėnesiai (nuo 2017-09-01 iki 2019-08-31)
Projekto partneriai:
Kėdainių profesinio rengimo centras (Lietuva)
 ALASEHIR FEN LISESI – Turkija
Stredni skola gastronomie a sluzeb, Prerov, Sirava 7 (Čekija)
Rigas 31. Vidusskola (Latvia)
Colegiul National Ienachita Vacarescu (Rumunija)
Salihli Bilim ve Sanat Merkezi (Turkija)
Projekto dalyvių atrankos kriterijai:
Atrankoje galės dalyvauti gimnazijos klasių mokiniai, bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kurie atrankos komisijai pateiks dalyvio anketą ir prašymą dalyvauti atrankoje. 
Pagrindinis projekto tikslas- skatinti  jaunimą domėtis sveika gyvensena, išsiaiškinti pagrindinius sveiko gyvenimo faktorius, sveikos gyvensenos svarbą tolesniame jaunimo gyvenime.
Pati svarbiausia vertybė yra žmogaus sveikata, kuri priklauso nuo daugelio skirtingų faktorių:  reguliaraus sporto, sveikos subalansuotos mitybos, pozityvaus mąstymo. Šiandieninio jaunimo sveikata vis blogėja. Jauni žmonės yra įpratę prie nesveiko, greito maisto, sėdėjimo prie kompiuterio, nenoro sportuoti. Dėl to labai kenčia jų sveikata. Projekto metu bus siekiama išaiškinti jaunimui sveikos  gyvensenos svarbą jų gyvenime, partneriai dalinsis savo turima patirtimi, inovatyviais pastebėjimais, pasiekimais, kuriuos integruos į mokymo(si) procesą. Projekto dalyviai ieškos naujų būdų ir metodų, kaip sudominti mokinius šia tema, atliks įvairias veiklas, apklausas bei projekto vykdymo laikotarpiu skleis sveikos gyvensenos svarbą jaunam žmogui.
Projekto biudžetas: 20780 eurų

 
ERASMUS+ programos projektas
Nr. 2017-1-LT01-KA101-035058 „Rizikos valdymas - ugdymo(si) proceso sėkmė“
Projekto rengėjas -  Kėdainių profesinio rengimo centras
Projekto tikslas - plėtoti bendrojo ugdymo mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas, kurios prisidės prie rizikos valdymo ir sėkmingo ugdymo(si) proceso organizavimo.
 
Priimančios organizacijos:
OMNIA THE JOINT AUTHORITY OF EDUCATION IN ESPOO REGION, Suomija;
Rakvere Ametikool, Estija;
Colegiul Economic „Hermes“ Petrosani, Rumunija.
 
Projekto dalyviai -  8 Kėdainių profesinio rengimo centro bendrojo ugdymo dalykų mokytojai ir 4 socialiniai pedagogai, psichologas, specialusis pedagogas.
 
Numatomi projekto rezultatai:
• Atnaujintos 8 bendrojo ugdymo dalykų ir 4 pagalbos mokiniui specialistų didaktinės kompetencijos, siekiant kokybiškesnio įtraukaus ugdymo, efektyvesnio rizikos problemų valdymo;
• Atlikta pavojų, grėsmių ir rizikų valdymo ugdymo procese kitose šalyse įgyvendinamų iniciatyvų ir taikomų praktikų analizė ir parengta 1 situacijų valdymo metodikos atmintinė;
• Suorganizuotas profesinis seminaras „Klasės valdymo metodai“ apie projekto metu įgytas kompetencijas ugdymo metodologijos, edukacinės aplinkos pritaikymo kūrimo, bendradarbiavimo su mokiniais  ir kt. srityse;
• Suorganizuotas piknikas po atviru dangumi, kurio metu kuriami šilti, pasitikėjimu ir empatija paremti santykiai tarp Centro bendruomenės narių, gerinamas mikroklimatas.
 
Projekto dalyvių atrankos kriterijai:
Atrankoje galės dalyvauti bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kurie atrankos komisijai pateiks dalyvio anketą ir prašymą dalyvauti atrankoje. 
Dalyviai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:  tiesioginė sąsaja su projekto tema;  motyvacija vykti į darbo stebėjimo vizitą; karjeros siekimo kryptingumas; pasirengimas skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe ir profesinėje veikloje; dalyvis turi būti išdirbęs įstaigoje ne mažiau kaip vienerius metus; geros anglų kalbos žinios. Prioritetas teikiamas dalyvaujantiems pirmą kartą mobilumo veikloje, aktyviai dalyvaujantiems metodinių grupių veikloje.
Paramos dydis-  14 872 EUR
Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 

ERASMUS+ programos projektas
Nr. 2017-1-LT01-KA116-035063 „Tarptautinė patirtis - profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“
Projekto rengėjas -  Kėdainių profesinio rengimo centras
Kėdainių profesinio rengimo centras, įgyvendindamas organizacijos tarptautiškumo strategijos tikslus ir uždavinius, siekdamas modernizuoti įstaigos misiją ir suteikti jai tarptautinį matmenį, 2017 m. Profesinio mokymo mobilumo chartijos (mokinių ir personalo mobilumas) projekto paraiškoje nusimatė įgyvendinti šias mobilumo veiklas: mokinių praktika darbo vietoje -  57 profesinio mokymo programų mokiniai; dėstymo/mokymo vizitai - 3 verslo įmonės atvykstančio personalo vizito dalyviai; personalo mokymo vizitai - 12 profesijos mokytojų ir 2 administracijos darbuotojai.
Planuodami Kėdainių profesinio rengimo centro 2017 m. profesinio mokymo chartijos paraiškos mobilumus, atsižvelgėme į tarptautinės strategijos vertintojų rekomendacijas, t,y. sieksime, kad tarptautiškumo veikla pasiektų ir mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 2017 m. mobilumuose dalyvaus apdailininko (statybininko) ir virėjo mokymo programų mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Šie projekto dalyviai vyks į partnerių organizaciją, kuri turi patirties organizuojant stažuotes tikslinei grupei, mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
Kėdainių profesinio rengimo centras 2017 m. planuoja įvykdyti 11 mobilumo srautų į priimančias organizacijas Turkijoje,  Čekijoje, Airijoje, Ispanijoje, Suomijoje. Taip pat organizuoti 1 atvykstantį mobilumą į Lietuvą, Kėdainių profesinio rengimo centrą.
                                                                                                                          
Priimančios organizacijos:
 • Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi, Turkija; 
 •  Belcekiz Beach Club Hotel, Turkija;
 • AGENTURA EDUCO s.r.o., Čekija;
 • Career Training Internships, Airija;
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtyma, Suomija;
 • OMNIA THE JOINT AUTHORITY OF EDUCATION IN ESPOO REGION, Suomija:
 • Education&Mobility, Ispanija.
 
Numatomi projekto rezultatai:
1. Mokinių praktika darbo vietoje  (57 profesinio mokymo programų mokiniai).
Mokinių pasiskirstymas pagal profesinio mokymo programas:
• Paslaugų asmenims srities profesijos: kirpėjas, padavėjas ir barmenas, sukirpėjas-konstruktorius ir modeliuotojas - 12 mokinių.
• Verslo ir administravimo srities profesijos:  logistas ekspeditorius - 4 mokiniai.
• Inžinerijos ir mechanikos srities profesijos: suvirintojas, automobilių  elektromechanikas - 19 mokinių.
• Transporto srities profesijos  (tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius) - 2 mokiniai.
• Statybos ir architektūros srities profesijos:  apdailininkas (statybininkas) - 4 mokiniai.
•  Pramonės ir gamybos srities profesijos: maisto pramonės darbuotojas - 6 mokiniai.
• Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių -10 mokinių. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasiskirstymas pagal profesinio mokymo programas:  virėjas - 4 mokiniai,  apdailininkas (statybininkas) - 6 mokiniai.
2. Dėstymo/mokymo vizitai (3 verslo įmonės atvykstančio personalo vizito dalyviai). Viešbučio "Belcekiz Beach Hotel"  (Turkija) organizacijos darbuotojai atvyks į Kėdainių profesinio rengimo centrą 1 sav. trukmės dėstymo/mokymo vizitui. Mobilume dalyvaus šios organizacijos pagrindinis virtuvės šefas, konditerijos skyriaus šefas  ir viešbučio barų vadovas.
3. Personalo mokymosi vizitai:
• 2 administracijos darbuotojai (tarptautinių mobilumų koordinatorius, profesinio mokymo skyriaus vedėjas) vyks į 1 sav. trukmės darbo stebėjimo vizitą;
• 12 profesinio mokymo specialistų (padavėjo ir barmeno, virėjo, logistikos,  ekonomikos ir verslumo, kirpėjo, higieninės kosmetikos, sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo, apdailininko (statybininko), automobilių mechaniko mokymo programų profesijos mokytojai) atliks 1 sav. trukmės darbinę praktiką įmonėse/darbo stebėjimo vizitą verslo įmonėse ir profesinio mokymo įstaigose.
 
Projekto dalyvių atrankos kriterijai:
Projekto dalyviai (mokiniai) bus atrenkami pagal šiuos kriterijus: profesinio mokymo pasiekimų vidurkis, užsienio kalbos žinių lygis; motyvacija vykti į stažuotę;  rekomendacijos.
Projekto dalyviai (profesijos mokytojai) darbo praktikai įmonėje ar/ir mokymo įstaigoje bus atrenkami pagal šiuos kriterijus: kandidatas turi būti numatytos profesinio mokymo programos profesijos mokytojas; geros užsienio kalbos žinios; prioritetas teikiamas pirmą kartą norintiems dalyvauti mobilumo veikloje.
Projekto trukmė: 12 mėn.,  2017-08-01 – 2017-07-31
 
Paramos dydis- 158 176 EUR
Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2017 metais finansuotas projektas Nr. LMF1-9-9  „Pažink X kartą“
Projekto rengėjas - Kėdainių profesinio rengimo centras
Projekto partneris - Vladislovo Szaferio profesinė mokykla Zloty Potok  (Lenkija)
Projekto tikslas - skatinti  jaunimą domėtis X kartos tradicijomis bei plėtoti tarptautinį bendravimą, tarpkultūrinį pažinimą ir toleranciją kitoms kultūroms.
Projekto dalyviai – Kėdainių profesinio rengimo centro ir Vladislovo Szaferio profesinė mokykla Zloty Potok mokyklų  iniciatyvus jaunimas.  Jie, vadovaujami jaunimo lyderių, bendradarbiaudami su skirtingų kartų atstovais (tėvais, seneliais bei kitais bendruomenės nariais), rinks ir analizuos informaciją, kokie buvo pomėgiai, žaislai, drabužiai ir aksesuarai, maistas, lauko žaidimai prieš 30-40 metų jų šalyse. Ši informacija padės  ne tik palyginti, bet ir pristatyti bei atskleisti jaunesniems  draugams savo šalies kultūros ypatumus. Kultūrinio vakaro metu projekto dalyviai giliau pažins tiek savo, tiek kitos šalies kultūras, atras bendras kultūrines sąsajas, turės galimybę bendrauti lietuvių, lenkų bei anglų kalbomis.  Projekto veiklos bei jų metu parengti rezultatai padės jauniems žmonėms įgyti kultūrinio  sąmoningumo žinių, ugdyti gebėjimus, nuostatas, kurios reikalingos suprasti, priimti, gerbti ir dalyvauti perduodant įvairių tautų sukurtas kultūrines vertybes. Dalyvaudami įvairiose veiklose mainų dalyviai  asmeniniu patyrimu ir aktyvumu pasieks numatytus rezultatus, bendra veikla sukurs sąlygas bendravimui ir bendradarbiavimui, pažinimui, gebėjimui pasidalinti darbais ir atsakomybėmis.
Numatomi projekto rezultatai:
 • vaizdo  reportažai ar pristatymai  „Mano šalis dabar ir ... prieš 30-40 metų“;
 • pristatymas „Jaunuolių pomėgiai prieš 30-40 metų“;
 • praktinis užsiėmimas „Kiemo žaidimai ir sportas“;
 • praktinis užsiėmimas „Pasidaryk žaislą“;
 • praktinis užsiėmimas „Duonos ir pyragų gaminių kepimas“;
 • išvyka į etnografinę sodybą;
 • praktinis užsiėmimas „Rūbai, aksesuarai, aprangos detalės dabar ir prieš 30-40 metų“.
Paramos dydis -    4799Eur

 
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektas
 
„Tekstilinių gaminių taisymas ir buities gaminių siuvimas“.
Projekto tikslas - sudaryti sąlygas suaugusiesiems neformalaus profesinio mokymo metu įgyti tekstilinių gaminių taisymo ir buities gaminių siuvimo profesinių žinių bei praktinių įgūdžių.
Uždaviniai:
 • Supažindinti su siuvimo įranga ir siuvimo technologijomis.
 • Įgyti tekstilinių gaminių taisymo ir buities gaminių sukirpimo, siuvimo profesinių žinių.
 • Ugdyti tekstilinių gaminių taisymo ir buities gaminių siuvimo praktinius įgūdžius.
 • Projekto dalyvių kūrybinių darbų parodoje pademonstruoti įgytas siuvimo žinias ir įgūdžius.
Projekto tikslinė grupė – 10 Kėdainių rajono savivaldybės suaugusiųjų, kurie registruosis dalyvauti neformaliojo profesinio mokymo siuvimo kursuose.
 Neformaliojo suaugusiųjų mokymo programos įgyvendinimas profesinio rengimo įstaigoje, projekto rezultatai užtikrina kokybiškas neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas ir prisideda prie mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų skatinimo.
Projekto biudžetas - 450,00 Eur

 
ATVIROSIOS JAUNIMO ERDVĖS VEIKLOS PROJEKTAS „AŠ IR MES“
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas: programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 1000 eurų.
Projekto tikslas - sudaryti sąlygas jaunimo savirealizacijai, saugiai leisti laisvalaikį, ugdant/koreguojant komunikavimo, pažintines, socialines kompetencijas ir padedant jaunimui integruotis gyvenamoje aplinkoje.
Programos dalyviai: 14 iki 29 metų jaunuoliai. Veiklose gali dalyvauti ir jaunesni negu 14 metų.
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2017 m. gegužės - gruodžio mėnesiai. Kėdainių profesinio rengimo centre, Pramonės ir paslaugų skyriuje, Šėtos g. 105, Kėdainiai.
Programos anotacija. Projektas „Aš ir mes“ sudarys sąlygas jaunimo savirealizacijai, saugiai leisti laisvalaikį. Su jaunimu dirbantys darbuotojai ugdys/koreguos komunikavimo, pažintines, socialines kompetencijas, padės jaunimui integruotis gyvenamoje aplinkoje. Numatyta veikla padės jaunuoliams geriau pažinti save, nustatyti savo poreikius, suteiks žinių ir praktinių įgūdžių apie profesijas, įgytos žinios padės lengviau orientuotis besikeičiančioje darbo rinkoje. Kryptingi užsiėmimai, praktinio pobūdžio veikla sumažins iš švietimo sistemos „iškritusių“ jaunų žmonių skaičių, tai turės įtaką socialinės atskirties mažinimui.
 
 

VAIKŲ VASAROS POILSIO IR UŽIMTUMO PROJEKTAS „PASIDARYK PATS”
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas: programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 600 eurų.
Projekto tikslas - organizuoti socialinės rizikos šeimų ir socialiai pažeidžiamų vaikų turiningą užimtumą ir poilsį vasaros metu, sudarant sąlygas plėtoti jų kūrybiškumo ir saviraiškos poreikius, pažinimo ir socialines kompetencijas.
Programos dalyviai: 30 jaunesnio mokyklinio amžiaus Kėdainių miesto ir rajono vaikų.
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2017 m. birželio mėn. 12-16 d., Kėdainių profesinio rengimo centre, Pramonės ir paslaugų skyriuje, Šėtos. g. 105, Kėdainiai.
Programos anotacija. Programa „Pasidaryk pats“ skirta vaikų vasaros užimtumui ir poilsiui. Projekto veiklos prioritetai: vaikų kūrybiškumo ugdymas organizuojant technologinius užsiėmimus, sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas, supažindinant su sveika mityba, ekologiškais produktais bei iš šių produktų gaminamais patiekalais,  įtraukiant vaikus į aktyvią veiklą. Programa skirta užimti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus, gyvenančius socialinės rizikos, socialiai remiamose šeimose, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ar kitaip patiriančių socialinę atskirtį. Projekto metu siekiama ugdyti vaikų kūrybiškumą, iniciatyvumą, vaizduotę, pasitikėjimą savimi, bendravimo, darbo komandose įgūdžius, socialines kompetencijas. Suteiktos žinios bus įtvirtinamos per praktinius užsiėmimus, vaidmeninius žaidimus, sportinę veiklą.
 
 

SVEIKATOS PROJEKTAS „IŠDRĮSK TAPTI SAVIMI“
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas: programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 200 eurų.
Projekto tikslas - stiprinti Kėdainių profesinio rengimo centro bendruomenės psichinę sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, akcentuojant galimybes aktyviai ir prasmingai leisti laiką.
Programos dalyviai: I-IV gimnazijos klasių mokiniai, mokytojai.
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2017 m. gegužės - gruodžio mėnesiai. Kėdainių profesinio rengimo centre, Šėtos. g. 105, Kėdainiai.
Programos anotacija. Projekto „Išdrįsk tapti savimi“ metu įgyvendinamos veiklos supažindins su streso valdymo būdais, mokys atsipalaiduoti. Aktyvus užimtumas pertraukų metu, po pamokų padės atsitraukti nuo žalingų įpročių, jų atsisakyti, mokys prasmingai leisti laisvalaikį. Vykdomi renginiai įtrauks visą mokyklos bendruomenę,stiprins mokinių sveikatą, ugdys sveiką požiūrį į save ir aplinkinius, padės formuotis sveikai asmenybei bei geriems mokinių tarpusavio santykiams, skatinsmokinių bei jaunimo fizinį aktyvumą ir formuos neigiamą požiūrį į piktnaudžiavimą psichoakyviomis medžiagomis.
 
 

 
NORDPLUS ADULT PROGRAMOS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS
Projekto Nr. NPAD- 2015/10009
„ Inovatyvus profesinės užsienio kalbos mokymas – raktas į suaugusiojo mokymosi motyvaciją“
Projekto veiklos trukmė: 2015-2017 metai. 
Projekto koordinatoriai: Kėdainių profesinio rengimo centras
Projekto partneriai:
Edukacinių inovacijų diegimo centras, Latvija
Latvijos universitetas, Latvija
EE-Parnu suaugusiųjų gimnazija, Estija
LV-LTD „Heiro“ Suaugusiųjų mokymo centras, Latvija
Projekto tikslai:
 • Sustiprinti ryšį tarp suaugusiųjų mokymosi ir profesinės veiklos
 • Skatinti suaugusiųjų mokymą ir mokymąsi  prisitaikant prie modernėjančios visuomenės iššūkių naudojant inovatyvius mokymo(si) metodus.
Biudžetas: 40 000 eurų

Projekto santrauka:
Didėjant konkurencijai paslaugų, transporto, aptarnavimo sferose, vis didesnę reikšmę vaidina užsienio kalbos žinios. Darbdaviai ieško absolventų, turinčių darbo rinkai reikalingų įgūdžių, kuriuos jie galėtų lengvai pritaikyti nuolat kintančiose, naujose, dažnai nenuspėjamose profesinės veiklos situacijose. Darbdaviai vis dažniau reiškia susirūpinimą, kad darbuotojams trūksta užsienio kalbų žinių ir įgūdžių. Geras užsienio kalbos mokėjimas gali būti svarbus veiksnys, prisidedantis prie profesinio pripažinimo ir karjeros perspektyvų. Užsienio kalbų mokėjimas yra vienas pagrindinių reikalavimų logistikos, transporto, paslaugų, aptarnavimo sektoriaus specialistams. Jiems būtinos ne tik bendrinės, bet ir specialybės užsienio kalbos žinios, kurios yra reikalingos jų profesinėje srityje. Dėl šios priežasties būtina parengti absolventus, turinčius gerus skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžius, kurie yra vieni iš svarbiausių kriterijų pasirenkant darbuotojus darbui ir užtikrinantys tolesnės karjeros galimybes.
Projekte dalyvaujančios profesinės mokyklos kiekvienais metais sulaukia didelio suaugusių  mokinių susidomėjimo verslo, transporto, paslaugų sektoriaus specialybėmis. Mokiniai tikisi gauti pačią naujausią informaciją, įgyti vertingos praktinės patirties. Norime parengti specialistus, kurie galėtų laisvai konkuruoti darbo rinkoje, labiau pasitikėti savimi. Būsimam darbuotojui, kuris turi profesinių žinių, tačiau neturi specialybės užsienio kalbos įgūdžių, tikrai nelengva rasti darbą. Specialybės užsienio kalbos mokymas(sis) suteiks mokiniams galimybę savarankiškai ar su mokytojo pagalba įsisavinti žinias ir įgyti įgūdžius.
          Naudinga bus ir tai, kad mokymo vizitų metu skirtingų šalių profesinių mokyklų darbuotojai turės galimybę susitikti ir pasidalinti gerąja veiklos praktika.
Projekto metu sieksime šių rezultatų:
 • Bus sukurti profesinės užsienio kalbos (transporto, verslo ir paslaugų)  mokymo moduliai elektroninėje erdvėje, bei išleisti popieriniame variante;
 • Tyrimo atlikimas, duomenų rinkimas ir apdorojimas;
 • Elektroninio įrankio sukūrimas mokomąjai medžiagai talpinti;
 • Projekto elektroninės platformos sukūrimas;
 • Profesinės užsienio kalbos modulių testavimas

 
ERASMUS+ programos projektas
Nr. 2016-1-LT01-KA101- 022889 „Profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas dirbant su socialinę riziką ir atskirtį patiriančiais mokiniais“.
Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras
Projekto tikslas - plėtoti bendrojo ugdymo dalykų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas, kurios padės socialinę riziką ar socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams socializuotis, integruotis visuomenėje bei padės jiems neiškristi iš mokymosi sistemos.
Priimančios organizacijos:
Agrupamento de Escolas de Penacova, Portugalija.
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkija
Colegiul Economic „Hermes“ Petrosani, Rumunija.
Projekto dalyviai
Projekto dalyviai -  Kėdainių PRC bendrojo ugdymo dalykų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (socialiniai pedagogai, psichologas, specialusis pedagogas).
Numatomi projekto rezultatai
Projekto metu sieksime šių rezultatų:
• pagerės mokymo įstaigos ugdymo(si) aplinka, įstaigos pedagogai įgis žinių ir įgūdžių, kurios padės socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams socializuotis, integruotis visuomenėje bei padės jiems neiškristi iš mokymosi sistemos;
• atnaujintos 11 bendrojo ugdymo dalykų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendrosios bei profesinės kompetencijos;
• parengta socialinės integracijos metodinė medžiaga ir integruota į bendrojo ugdymo dalykų turinį;
• veiksmų planas (gairės) „Mokinių iš socialinės rizikos ar socialinės atskirties šeimų socialinės integracijos skatinimas“;
• profesinis seminaras „Darbas su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančiais mokiniais“ apie projekto metu įgytą patirtį.
Projekto dalyvių atrankos kriterijai
Atrankoje galės dalyvauti bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kurie atrankos komisijai pateiks dalyvio anketą ir prašymą dalyvauti atrankoje. 
Dalyviai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:  tiesioginė sąsaja su projekto tema;  motyvacija vykti į darbo stebėjimo vizitą; karjeros siekimo kryptingumas; pasirengimas skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe ir profesinėje veikloje; dalyvis turi būti išdirbęs įstaigoje ne mažiau kaip vienerius metus; geros anglų kalbos žinios. Prioritetas teikiamas dalyvaujantiems pirmą kartą mobilumo veikloje, aktyviai dalyvaujantiems metodinių grupių veikloje.
Paramos dydis                             15 081 EUR
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

ERASMUS+ programos projektas
Nr. 2016-1-LT01- KA116-023109 „Tarptautinė patirtis - profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“
Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras
Planuojant Kėdainių PRC profesinio mokymo chartijos paraiškos mobilumus, atsižvelgėme į tarptautinės strategijos vertintojų rekomendacijas, t.y. siekėme, kad tarptautiškumo veikla pasiektų tuos organizacijos mokinius ir darbuotojus, kurie neturėjo galimybių dalyvauti stažuotėse. Tuo tikslu į mobilumus įtraukėme profesinio mokymo programas, kurioms anksčiau nebuvo parengti mobilumo projektai. 2016 m. mobilumuose dalyvaus statybininko (apdailininko) mokymo programos profesijos mokiniai ir mokytojai, maisto pramonės darbuotojo mokymo programos profesijos mokytojai, praktinio mokymo vadovas.
Priimančios organizacijos:
 • Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi, Turkija; 
 •  Belcekiz beach club hotel, Turkija;
 • Rakvere Ametikool, Estija;
 • AGENTURA EDUCO s.r.o., Čekija;
 • IEC TEMIS, Ispanija;
 • Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugalija;
 • ·Agrupamento de Escolas de Penacova, Portugalija.
Numatomi projekto rezultatai:
1. mokinių praktika darbo vietoje: įmonėje ar profesinio mokymo įstaigose (numačius mokymosi darbo vietoje laikotarpius įmonėje) - 50 mokinių;
• paslaugų asmenims srities profesijos ( kirpėjas, padavėjas ir barmenas, virėjas) - 8 mokiniai;
• verslo ir administravimo srities profesijos ( logistas ekspeditorius, prekybos įmonių vadybininko padėjėjas) - 6 mokiniai;
• inžinerijos ir mechanikos srities profesijos ( suvirintojas, automobilių  elektromechanikas) - 18 mokinių;
• transporto srities profesijos  (tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius) - 4 mokiniai;
• statybos ir architektūros srities profesijos ( apdailininkas (statybininkas) - 8 mokiniai;
•  pramonės ir gamybos srities profesijos ( maisto pramonės darbuotojas) - 6 mokiniai.
2. dėstymo vizitai:
• Kėdainių PRC 2 profesinio mokymo specialistai vyks į AE Penacova profesinio mokymo įstaigą ( Portugalija) 1 sav. trukmės dėstymo vizitui;
• viešbučio "Belcekiz Beach Hotel" (Turkija) organizacijos darbuotojai atvyks į Kėdainių PRC 1 sav. trukmės dėstymo vizitui.
3. personalo mokymosi vizitai:
• 3 administracijos darbuotojai (pavaduotoja ugdymui, tarptautinių mobilumo projektų koordinatorius, praktinio mokymo vadovas) vyks į 1 sav. trukmės darbo stebėjimo vizitą;
• 9 profesinio mokymo specialistai ( maisto pramonės darbuotojo, logisto ekspeditoriaus, apdailininko (statybininko), automobilių elektromechaniko, tarptautinių vežimų vairuotojo  ekspeditoriaus mokymo programų) atliks 1 sav. trukmės darbinę praktiką įmonėse ar/ir mokymo įstaigose.
Projekto dalyvių atrankos kriterijai
Projekto dalyviai (mokiniaibus atrenkami pagal šiuos kriterijus: profesinio mokymo pasiekimų vidurkis, užsienio kalbos žinių lygis; motyvacija vykti į stažuotę; gebėjimas dirbti komandoje; iniciatyvumas.
Projekto dalyviai (profesijos mokytojai) darbo praktikai įmonėje ar/ir mokymo įstaigoje bus atrenkami pagal šiuos kriterijus: kandidatas turi būti numatytos profesinio mokymo programos profesijos mokytojas; geros užsienio kalbos žinios; prioritetas teikiamas pirmą kartą norintiems dalyvauti mobilumo veikloje.
Paramos dydis                              134 218 EUR
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 
 

„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinėsstrateginės partnerystės projektas „The Virtual Universe We Want“  Nr. 2016-1-RO01-KA219-024515-4
Projektas yra skirtas 12-17 metų mokiniams,  kurie gimė ir augo skaitmeninių technologijų amžiuje. Šiuo metu internetinio saugumo problema tapo globali, apimanti visą civilizuotą pasaulį.
Projekto tikslas – tobulinti mokinių gebėjimus, kurie prisidės prie saugaus ir atsakingo interneto technologijų naudojimo, supažindins juos su rizika, kurią jie prisiima naršydami internete.
Projekte dalyvauja 8 mokyklos iš skirtingų šalių  ir daugiau nei 800 mokytojų bei mokinių, o jo naudą pajus 5000 mokinių, mokytojų bei tėvų. Projekto inovatyvumas svarbus trimis požiūriais, kurie nukreipti į problemos sprendimą (mokykla – mokinys – tėvai). Tobulinant mokinių įgūdžius, kurie  reikalingi naudojantis skaitmeninėmis technologijomis ir būtini erdvėje be sienų gyvenančiam europiečiui, taip pat palengvinti mokinys – mokiniui mokymąsi.
Projekto uždaviniai:
 1. Apklausti daugiau nei 20 proc. kiekvienos mokyklos- projekto partnerės mokinių  ir nustatyti pavojus, kurie atsiranda naršant internete, bei jų poveikį.
 2.  Skatinti mokinius, kurie naudojasi virtualia erdve bei publikuoja asmeninius duomenis, domėtis ir taikyti gero elgesio taisykles. Pateikus geros praktikos pavyzdžių, apklausti ne mažiau kaip 20 proc.  kiekvienos mokyklos- projekto partnerės mokinių.
 3. Atlikti gero elgesio taisyklių bei asmeninių duomenų naudojimo internete taisyklių, kurias sukurtų 20 proc.  kiekvienos mokyklos - projekto partnerės mokinių, sklaidą.
 4. Atlikus tiriamąjį darbą internete (tame tarpe sąveikaujant švietimo, tiriamajai bei inovatyviai veikloms, pakeitus kokybinio mokymo turinį į skaitmeninį formatą bei skatinant IKT naudojimą) sukurti dokumentinį filmą.  
 5. Kiekvienoje mokykloje įvedus pasirenkamąjį dalyką, sumažinti virtualių patyčių skaičių (elektroninės patyčios).
Projekto metu sieksime parengti šiuos rezultatus:
1. Mokiniai, koordinuojant  dalyvaujantiems projekte mokytojams, atliks apklausas apie  patyčių virtualioje erdvėje reiškinį.
2.  Mokiniai paruoš pristatymus apie savo mokyklą ir miestą.
3.  Koordinuojančios mokyklos mokinių sukurtas projekto internetinis puslapis.
4. Parengta papildoma mokomoji medžiaga (anketų ir refleksijos aprašai), kurią mokytojai naudos  tolimesnėse projekto veiklose ar pamokose.
5. Mokinių, padedant mokytojams, atlikti tyrimai apie kitų  partnerių iš Europos šalių įvairius reagavimo būdus į virtualios  agresijos reiškinį.
6. Mokinių nustatyti alternatyvūs modeliai, kurie bus taikomi pilietinėms problemoms spręsti  jų šalyse.
7. Mokytojų, dalyvaujančių projekte, sukurta pasirenkamojo dalyko programa (aktualumas, tikslai, turinys, planavimas, mokymo metodai ir vertinimas).
8.Koordinuojant dalyvaujantiems mokytojams, mokinių sukurti gerosios praktikos gidai  mokytojams ir tėvams.
9.  Mokinių parengtos esė apie jų saugumą  internete (Mano saugus virtualus pasaulis).
10. Dalyvaujančių mokytojų parengti virtualių patyčių tema didaktiniai projektai pilietinio ugdymo pamokoms. 
11. Mokinių atlikti tam tikrų atvejų tyrimai ir analizė.
12. Projekto logotipas, atrinktas po surengto konkurso tarp dalyvaujančių mokyklų.
13.  Mokinių organizuoti seminarai apie projektą vietinės bendruomenės nariams.
14. Mokinių mini projektai eTwinning platformoje. Didinamas kiekvienos partnerių mokyklos prestižas  vietos bendruomenėje.
Projekto koordinatorius: Liceul de Arte "Balasa Doamna" Targoviste, Rumunija.
Projekto partneriai: Kėdainių profesinio rengimo centras, Lietuva; ABBAS-SIDIKA CALIK ANADOLU LİSESİ, Turkija; Rigas 31. Vidusskola, Latvija; Istituto d'Istruzione Superiore "Enrico Fermi", Italija; Zespol Szkol w Pobiedziskach, Lenkija; Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo Antonio, Portugalija; Institut Antoni Cumella, Ispanija.
Kėdainių profesinio rengimo centro projekto biudžetas- 20 365 Eur
 

„Erasmus+“ programos projektas Nr. 2016-3-LT02- KA105-005062  „Think green, act European“ ( „Mąstyk žaliai, elkis europietiškai“)
 
Projekto tikslas- neformaliuoju ugdymu prisidėti prie Lietuvos, Turkijos, Rumunijos ir Estijos jaunimo ekologinių vertybių ugdymo, skatinti jaunimo tarpusavio kultūrinį dialogą, pažinimą ir toleranciją.
Pagrindinio projekto tikslo bus siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:
•stiprinti jaunų žmonių vaidmenį, formuojant gamtą tausojantį gyvenimo būdą;
•padėti jaunimui bendradarbiaujant spręsti visoms projekte dalyvaujančioms šalims aktualias ekologines problemas;
•padėti jauniems žmonėms įgyti kultūrinio sąmoningumo žinių, ugdyti gebėjimus, nuostatas, reikalingas suprasti, priimti, gerbti ir dalyvauti perduodant įvairių tautų sukurtas kultūrines vertybes;
• padėti jaunimui tobulinti socialines kompetencijas;
• kurti draugystės ryšius tarp jaunuolių iš skirtingų socialinių ir kultūrinių aplinkų.
 
Projekto dalyviai- 28 jaunuoliai  ir 6 grupių vadovai iš Lietuvos, Estijos, Turkijos ir Rumunijos.
Šis projektas prisidės prie jaunų žmonių pilietiškumo ugdymo, akiračio plėtimo, tolerancijos ugdymo, mokymosi dirbti grupėje, pagarbos bei atsakomybės ugdymo. Dalyviai įgis naujų socialinių ir pilietinių įgūdžių,  patobulins  mokymosi mokytis, komunikavimo ir refleksijos, veiklos ir sprendimų priėmimo kompetencijas. Projekto veiklų metu jaunimas turės galimybę pažinti vieni kitus, suprasti kultūrinius, bendravimo skirtumus ir panašumus, bus sudarytos sąlygos ugdytis toleranciją, pagarbą, įvairovės suvokimą ir pripažinimą.
Projekto partneriai:
NGO Youth Club Active,  Estija                                                                    
AVRUPA VATANDASLIGI VE KIMLIGI DERNEGI, Turkija
Network for European Citizenship and Identity, Rumunija
Projektas vykdomas nuo 2017-02-01 iki 2017-09-30.
Projekto biudžetas – 14 005,00 Eur
Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-12 09:11