2016 m.

„Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinėsstrateginės partnerystės projektas „The Virtual Universe We Want“  Nr. 2016-1-RO01-KA219-024515-4
Projektas yra skirtas 12-17 metų mokiniams,  kurie gimė ir augo skaitmeninių technologijų amžiuje. Šiuo metu internetinio saugumo problema tapo globali, apimanti visą civilizuotą pasaulį.
Projekto tikslas – tobulinti mokinių gebėjimus, kurie prisidės prie saugaus ir atsakingo interneto technologijų naudojimo, supažindins juos su rizika, kurią jie prisiima naršydami internete.
Projekte dalyvauja 8 mokyklos iš skirtingų šalių  ir daugiau nei 800 mokytojų bei mokinių, o jo naudą pajus 5000 mokinių, mokytojų bei tėvų. Projekto inovatyvumas svarbus trimis požiūriais, kurie nukreipti į problemos sprendimą (mokykla – mokinys – tėvai). Tobulinant mokinių įgūdžius, kurie  reikalingi naudojantis skaitmeninėmis technologijomis ir būtini erdvėje be sienų gyvenančiam europiečiui, taip pat palengvinti mokinys – mokiniui mokymąsi.
Projekto uždaviniai:
 1. Apklausti daugiau nei 20 proc. kiekvienos mokyklos- projekto partnerės mokinių  ir nustatyti pavojus, kurie atsiranda naršant internete, bei jų poveikį.
 2.  Skatinti mokinius, kurie naudojasi virtualia erdve bei publikuoja asmeninius duomenis, domėtis ir taikyti gero elgesio taisykles. Pateikus geros praktikos pavyzdžių, apklausti ne mažiau kaip 20 proc.  kiekvienos mokyklos- projekto partnerės mokinių.
 3. Atlikti gero elgesio taisyklių bei asmeninių duomenų naudojimo internete taisyklių, kurias sukurtų 20 proc.  kiekvienos mokyklos - projekto partnerės mokinių, sklaidą.
 4. Atlikus tiriamąjį darbą internete (tame tarpe sąveikaujant švietimo, tiriamajai bei inovatyviai veikloms, pakeitus kokybinio mokymo turinį į skaitmeninį formatą bei skatinant IKT naudojimą) sukurti dokumentinį filmą.  
 5. Kiekvienoje mokykloje įvedus pasirenkamąjį dalyką, sumažinti virtualių patyčių skaičių (elektroninės patyčios).
Projekto metu sieksime parengti šiuos rezultatus:
1. Mokiniai, koordinuojant  dalyvaujantiems projekte mokytojams, atliks apklausas apie  patyčių virtualioje erdvėje reiškinį.
2.  Mokiniai paruoš pristatymus apie savo mokyklą ir miestą.
3.  Koordinuojančios mokyklos mokinių sukurtas projekto internetinis puslapis.
4. Parengta papildoma mokomoji medžiaga (anketų ir refleksijos aprašai), kurią mokytojai naudos  tolimesnėse projekto veiklose ar pamokose.
5. Mokinių, padedant mokytojams, atlikti tyrimai apie kitų  partnerių iš Europos šalių įvairius reagavimo būdus į virtualios  agresijos reiškinį.
6. Mokinių nustatyti alternatyvūs modeliai, kurie bus taikomi pilietinėms problemoms spręsti  jų šalyse.
7. Mokytojų, dalyvaujančių projekte, sukurta pasirenkamojo dalyko programa (aktualumas, tikslai, turinys, planavimas, mokymo metodai ir vertinimas).
8.Koordinuojant dalyvaujantiems mokytojams, mokinių sukurti gerosios praktikos gidai  mokytojams ir tėvams.
9.  Mokinių parengtos esė apie jų saugumą  internete (Mano saugus virtualus pasaulis).
10. Dalyvaujančių mokytojų parengti virtualių patyčių tema didaktiniai projektai pilietinio ugdymo pamokoms. 
11. Mokinių atlikti tam tikrų atvejų tyrimai ir analizė.
12. Projekto logotipas, atrinktas po surengto konkurso tarp dalyvaujančių mokyklų.
13.  Mokinių organizuoti seminarai apie projektą vietinės bendruomenės nariams.
14. Mokinių mini projektai eTwinning platformoje. Didinamas kiekvienos partnerių mokyklos prestižas  vietos bendruomenėje.
Projekto koordinatorius: Liceul de Arte "Balasa Doamna" Targoviste, Rumunija.
Projekto partneriai: Kėdainių profesinio rengimo centras, Lietuva; ABBAS-SIDIKA CALIK ANADOLU LİSESİ, Turkija; Rigas 31. Vidusskola, Latvija; Istituto d'Istruzione Superiore "Enrico Fermi", Italija; Zespol Szkol w Pobiedziskach, Lenkija; Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo Antonio, Portugalija; Institut Antoni Cumella, Ispanija.
Kėdainių profesinio rengimo centro projekto biudžetas- 20 365 Eur

 
Atvirosios jaunimo erdvės veiklos projektas „Pažink save“
Programos rengėjas:Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas: programą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas. Skirta suma: 1500 eurų.
Projekto tikslas- sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus asmenybės formavimuisi ir integravimuisi į visuomenę, teikti profesinio orientavimo paslaugas ir mažinti jaunimo nedarbą, iškritimą iš švietimo sistemos, padėti orientuotis dinamiškoje darbo rinkoje.
Programos dalyviai: 14 iki 29 metų jaunuoliai. Veiklose gali dalyvauti ir jaunesni negu 14 metų.
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2016 m. gegužės – gruodžio mėnesiai. Kėdainių profesinio rengimo centre, Pramonės ir paslaugų skyriuje, Šėtos g. 105, Kėdainiai.
Programos anotacija. Projekto metu bus organizuojami praktiniai užsiėmimai apie savęs pažinimą, ugdomi bendravimo, konfliktų sprendimo, darbo komandoje, pasitikėjimo savimi ir kiti socialiniai įgūdžiai. Dalyviai turės galimybę susipažinti su įvairiomis profesijomis, atlikti kūrybines užduotis, sužinoti apie mokymosi galimybes, įvertinti savo poreikius. Atvirosios jaunimo erdvės lankytojams bus sudarytos sąlygos saugiai ir prasmingai leisti laisvalaikį, vyks prevenciniai renginiai ir užsiėmimai, diskusijos, sporto varžybos. Vykdomos profesinio informavimo, orientavimo veiklos padės jauniems žmonėms lengviau orientuotis dinamiškoje darbo rinkoje, mažinti socialinę atskirtį. 

 
ERASMUS+ programos projektas
Nr. 2016-1-LT01-KA101- 022889 „Profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas dirbant su socialinę riziką ir atskirtį patiriančiais mokiniais“.
Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras
Projekto tikslas - plėtoti bendrojo ugdymo dalykų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas, kurios padės socialinę riziką ar socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams socializuotis, integruotis visuomenėje bei padės jiems neiškristi iš mokymosi sistemos.
 
Priimančios organizacijos:
Agrupamento de Escolas de Penacova, Portugalija.
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkija
Colegiul Economic „Hermes“ Petrosani, Rumunija.
Projekto dalyviai
Projekto dalyviai -  Kėdainių PRC bendrojo ugdymo dalykų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (socialiniai pedagogai, psichologas, specialusis pedagogas).
 
Numatomi projekto rezultatai
Projekto metu sieksime šių rezultatų:
• pagerės mokymo įstaigos ugdymo(si) aplinka, įstaigos pedagogai įgis žinių ir įgūdžių, kurios padės socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams socializuotis, integruotis visuomenėje bei padės jiems neiškristi iš mokymosi sistemos;
• atnaujintos 11 bendrojo ugdymo dalykų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendrosios bei profesinės kompetencijos;
• parengta socialinės integracijos metodinė medžiaga ir integruota į bendrojo ugdymo dalykų turinį;
• veiksmų planas (gairės) „Mokinių iš socialinės rizikos ar socialinės atskirties šeimų socialinės integracijos skatinimas“;
• profesinis seminaras „Darbas su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančiais mokiniais“ apie projekto metu įgytą patirtį.
 
Projekto dalyvių atrankos kriterijai
Atrankoje galės dalyvauti bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kurie atrankos komisijai pateiks dalyvio anketą ir prašymą dalyvauti atrankoje. 
Dalyviai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:  tiesioginė sąsaja su projekto tema;  motyvacija vykti į darbo stebėjimo vizitą; karjeros siekimo kryptingumas; pasirengimas skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe ir profesinėje veikloje; dalyvis turi būti išdirbęs įstaigoje ne mažiau kaip vienerius metus; geros anglų kalbos žinios. Prioritetas teikiamas dalyvaujantiems pirmą kartą mobilumo veikloje, aktyviai dalyvaujantiems metodinių grupių veikloje.
Paramos dydis                             15 081 EUR
 
 
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 

ERASMUS+ programos projektas
Nr. 2016-1-LT01- KA116-023109 „Tarptautinė patirtis - profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“
Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras
Planuojant Kėdainių PRC profesinio mokymo chartijos paraiškos mobilumus, atsižvelgėme į tarptautinės strategijos vertintojų rekomendacijas, t.y. siekėme, kad tarptautiškumo veikla pasiektų tuos organizacijos mokinius ir darbuotojus, kurie neturėjo galimybių dalyvauti stažuotėse. Tuo tikslu į mobilumus įtraukėme profesinio mokymo programas, kurioms anksčiau nebuvo parengti mobilumo projektai. 2016 m. mobilumuose dalyvaus statybininko (apdailininko) mokymo programos profesijos mokiniai ir mokytojai, maisto pramonės darbuotojo mokymo programos profesijos mokytojai, praktinio mokymo vadovas.
Priimančios organizacijos:
 • Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi, Turkija; 
 •  Belcekiz beach club hotel, Turkija;
 • Rakvere Ametikool, Estija;
 • AGENTURA EDUCO s.r.o., Čekija;
 • IEC TEMIS, Ispanija;
 • Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugalija;
 • ·Agrupamento de Escolas de Penacova, Portugalija.
Numatomi projekto rezultatai:
1. mokinių praktika darbo vietoje: įmonėje ar profesinio mokymo įstaigose (numačius mokymosi darbo vietoje laikotarpius įmonėje) - 50 mokinių;
• paslaugų asmenims srities profesijos ( kirpėjas, padavėjas ir barmenas, virėjas) - 8 mokiniai;
• verslo ir administravimo srities profesijos ( logistas ekspeditorius, prekybos įmonių vadybininko padėjėjas) - 6 mokiniai;
• inžinerijos ir mechanikos srities profesijos ( suvirintojas, automobilių  elektromechanikas) - 18 mokinių;
• transporto srities profesijos  (tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius) - 4 mokiniai;
• statybos ir architektūros srities profesijos ( apdailininkas (statybininkas) - 8 mokiniai;
•  pramonės ir gamybos srities profesijos ( maisto pramonės darbuotojas) - 6 mokiniai.
2. dėstymo vizitai:
• Kėdainių PRC 2 profesinio mokymo specialistai vyks į AE Penacova profesinio mokymo įstaigą ( Portugalija) 1 sav. trukmės dėstymo vizitui;
• viešbučio "Belcekiz Beach Hotel" (Turkija) organizacijos darbuotojai atvyks į Kėdainių PRC 1 sav. trukmės dėstymo vizitui.
3. personalo mokymosi vizitai:
• 3 administracijos darbuotojai (pavaduotoja ugdymui, tarptautinių mobilumo projektų koordinatorius, praktinio mokymo vadovas) vyks į 1 sav. trukmės darbo stebėjimo vizitą;
• 9 profesinio mokymo specialistai ( maisto pramonės darbuotojo, logisto ekspeditoriaus, apdailininko (statybininko), automobilių elektromechaniko, tarptautinių vežimų vairuotojo  ekspeditoriaus mokymo programų) atliks 1 sav. trukmės darbinę praktiką įmonėse ar/ir mokymo įstaigose.
Projekto dalyvių atrankos kriterijai
Projekto dalyviai (mokiniaibus atrenkami pagal šiuos kriterijus: profesinio mokymo pasiekimų vidurkis, užsienio kalbos žinių lygis; motyvacija vykti į stažuotę; gebėjimas dirbti komandoje; iniciatyvumas.
Projekto dalyviai (profesijos mokytojai) darbo praktikai įmonėje ar/ir mokymo įstaigoje bus atrenkami pagal šiuos kriterijus: kandidatas turi būti numatytos profesinio mokymo programos profesijos mokytojas; geros užsienio kalbos žinios; prioritetas teikiamas pirmą kartą norintiems dalyvauti mobilumo veikloje.
Paramos dydis                              134 218 EUR
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 

 
Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa „Sveika vasarėlė”
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas: programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 600 eurų.
Projekto tikslas - organizuoti turiningą socialinės rizikos šeimų ir socialiai pažeidžiamų vaikų užimtumą ir poilsį vasaros metu, sudarant sąlygas plėtoti sveikos gyvensenos ir socialines kompetencijas bei saviraiškos poreikius.
Programos dalyviai: 25 Kėdainių miesto ir rajono vaikų.
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2016 m. birželio mėn. 13-17 d., Kėdainių profesinio rengimo centre, Pramonės ir paslaugų skyriuje, Šėtos. g. 105, Kėdainiai.
Programos anotacija. Programa „Sveika vasarėlė“ skirta vaikų vasaros užimtumui ir poilsiui. Projekto veiklos prioritetai: vaikų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas, saugus elgesys, socialinės atsakomybės ugdymas, įgūdžiai formuojami ir įtvirtinami per praktinius užsiėmimus, vaidmeninius žaidimus, sportinę veiklą. Programa skirta užimti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus.
 

 
Sveikatos projektas „Būk aktyvus!“
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas: programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 400 eurų.
Projekto tikslas - didinti Kėdainių profesinio rengimo centro bendruomenės fizinį aktyvumą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
Programos dalyviai: I-IV gimnazijos klasių mokiniai, mokytojai.
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2016 m. gegužės – gruodžio mėnesiai. Kėdainių profesinio rengimo centre, Pramonės ir paslaugų skyriuje, Šėtos. g. 105, Kėdainiai.
Programos anotacija. Projekto „Būk aktyvus“ metu įgyvendinamos veiklos padės įtraukti visą mokyklos bendruomenę,stiprins mokinių sveikatą, ugdant sveiką požiūrį į save ir aplinkinius, padės formuotis sveikai asmenybei bei geriems mokinių tarpusavio santykiams, skatinsmokinių bei jaunimo fizinį aktyvumą ir teigiamą požiūrį į aktyvų laisvalaikio praleidimą, formuos neigiamą požiūrį į piktnaudžiavimą psichotropinėmis medžiagomis.
 
 

 
Atvirosios jaunimo erdvės veiklos projektas „Pažink save“
 
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas: programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 1000 eurų.
Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus asmenybės formavimuisi ir integravimuisi į visuomenę ir darbo rinką, teikiant profesinio orientavimo ir saugaus laisvalaikio paslaugas.
Programos dalyviai: 14 iki 29 metų amžiaus jaunuoliai.
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2016 m. gegužės – gruodžio mėnesiai. Kėdainių profesinio rengimo centre, Pramonės ir paslaugų skyriuje, Šėtos. g. 105, Kėdainiai.
Programos anotacija. Programos vykdoma veikla padės atskleisti jaunų žmonių gabumus, didinti jaunų žmonių pasitikėjimą savimi. Vykdomos profesinio informavimo, orientavimo veiklos padės jauniems žmonėms lengviau orientuotis dinamiškoje darbo rinkoje, mažinti socialinę atskirtį. Veiklose dalyvaujantys jaunuoliai mokysis pozityviai leisti laisvalaikį, tobulins bendravimo, darbo komandoje, konfliktų sprendimo įgūdžius.
 

 
 
2009 -2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „EEE stipendijų programa“
projektas Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-034
„Profesinio mokymo mokinių pasiekimų gerinimas modernizuojant ugdymo turinį ir tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją“
Projekto rengėjas -  Kėdainių profesinio rengimo centras.
Projekto tikslas – modernizuoti mokymo(si) metodus bei mokymo(si) priemones, sukuriant 3 bendrųjų kompetencijų modulius.
Projekto partneriai:
VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras
Jonavos politechnikos mokykla
Tarptautinė asociacija Innovation Circle Network (Norvegija)
Projekto santrauka
Projekte numatytos veiklos, kurių metu didinamos pareiškėjo ir Lietuvos partnerių darbuotojų profesinio ugdymo modernizavimo kompetencijos, didinamas tarptautiškumas, perimant gerąją Norvegijos patirtį organizuojant patrauklų profesinį mokymą.
Projekto tikslinė grupė – pareiškėjo ir partnerių mokytojai ir darbuotojai, mokiniai, kitų profesinių mokymo įstaigų atstovai. 
Projekto rezultatas
Numatoma sukurti 3 bendrųjų kompetencijų modulius:
 • Bendravimo su klientais, konfliktų sprendimo;
 • Verslumo, paslaugų pardavimo;
 • Finansinio raštingumo.
Modulių tikslas – modernizuoti formaliojo švietimo ugdymo programas jas papildant darbo rinkai aktualiomis bendrosiomis kompetencijomis. Tokiu būdu ugdymo turinys ir mokymo(si) priemonės padidins profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams.
Biudžetas: 52 880,97 Eur
 
2009 -2014 m. European Economic Area Financial Mechanism EEA Scholarship Program "
project Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-034
 “IMPROVEMENT OF VOCATIONAL TRAINING STUDENTS‘ACHIEVEMENTS MODERNIZING THE CURRICULUM AND IMPROVING QUALIFICATION OF THE EDUCATIONAL WORKERS”
Project coordinator: Kedainiai Vocational Training Centre
Project aim   – to improve achievements of vocational training students modernizing the curriculum and improving qualification of the educational workers.
Project objectives:
 • To improve cooperation and interchanging  knowledge among teachers at vocational training schools, to strengthen their capacity;
 • To improve the quality of vocational education modernizing the curriculum.
Project partners:
PI Elektrėnai Vocational Training Centre
Jonava polytechnic school  
International association Innovation Circle Network (Norway)
Summary of the project
The provided project activities during which are upgraded competencies of the applicant and Lithuanian partners to modernize vocational curriculum,  increased internationalization, taking over Norway good experience in organizing attractive vocational training.
The project's target group - the applicant and partners, teachers and staff, students, representatives from other vocational institutions.
The result of the project
It is expected to create 3 general competence modules:
 • Communication with customers, conflict resolution;
 • Entrepreneurship, selling the service;
 • Financial literacy.
The aim of the modules is to modernize the formal education curriculum by supplementing it with the key competences relevant to labour market on. In this way, the content of education and training measures will increase compliance of vocational training with the needs of labour market.
Budget: 52 880,97 Eur
 

 
 
Lietuvos - Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas
Projektas „Ugdyk eko žmogų“
Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras
Projekto tikslas - ugdyti Lietuvos bei Lenkijos jaunimo ekologines vertybes, skatinti jaunimo tarpusavio kultūrinį dialogą, pažinimą ir toleranciją.
Projektas prisideda prie šių Fondo tikslų:
 • stiprinti jaunosios kartos vaidmenį, formuojant gamtą tausojantį gyvenimo būdą;
 • skatinti jaunimą ir su jaunimu dirbančius asmenis bendriems veiksmams, ugdant ekologinę savimonę;
 • padėti Lietuvos ir Lenkijos jaunimui bendradarbiaujant spręsti abiem šalims aktualias ekologines problemas;
 • padėti jauniems žmonėms įgyti kultūrinio sąmoningumo žinių, ugdyti gebėjimus, nuostatas, reikalingas suprasti, priimti, gerbti ir dalyvauti perduodant įvairių tautų sukurtas kultūrines vertybes;
 • padėti jaunimui bendradarbiauti ugdant socialines kompetencijas.
 
Projekto partneris: Władysław Szafer’s Complex of Vocational Schools in Złoty Potok  (Lenkija)
Projekto dalyviai – 20 Kėdainių profesinio rengimo centro ir Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku mokyklų  jaunuolių.
Numatomi projekto rezultatai:
 • video reportažai ar pristatymai  apie ekologines problemas „Aš čia gyvenu“;
 • paroda-pristatymas „Antrasis daiktų gyvenimas“;
 • loginis žaidimas;
 • drabužių kolekcijos iš antrinių žaliavų sukūrimas ir pristatymas;
 • kultūrinis vakaras;
 • išvyka į Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą;
 • išvyka po Krekenavos regioninio parko gamtos paveldo objektus;
 • išvyka į AB „Lifosa“;
 • Flash Mob‘o šokis.
Paramos dydis                             3617.88 Eur
 

 
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS
 
Neformaliojo vaikų švietimo programa „Konditerijos virtuvėlės paslaptys“ (121100156)
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas: programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 1350 eurų.
Programos dalyviai: 27 Kėdainių miesto ir rajono vaikai.
 
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2016 m. vasario - birželio mėnesiai, Kėdainių profesinio rengimo centre, Pramonės ir paslaugų skyriuje, Šėtos. g. 105, Kėdainiai.
 
Programos anotacija: praktinių užsiėmimų metu dalyviai mokysis gaminti įvairius šiuolaikiškus, tradicinius ar išskirtinius konditerijos gaminius, juos estetiškai patiekti, saugiai naudotis įrengimais. Organizuojama veikla padės dalyviams atrasti savo pomėgius, interesus, mėgstamą veiklą, tapti savarankiškomis asmenybėmis. Praktinių užsiėmimų metu bus ugdomas mokinių kūrybiškumas, tinkami bendravimo, darbo komandoje, sprendimų priėmimo įgūdžiai. Užsiėmimų metu dalyviai  susipažins su konditerio specialybe, tai gali turėti įtakos ateityje renkantis profesiją ar darbinę veiklą, padėti prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje.
 
Neformaliojo vaikų švietimo programa „Kulinarijos paslaptys“ (121100157)
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas: programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 700 eurų.
Programos dalyviai: 14 Kėdainių miesto ir rajono vaikų.
 
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2016 m. vasario - birželio mėnesiai, Kėdainių profesinio rengimo centre, Pramonės ir paslaugų skyriuje, Šėtos. g. 105, Kėdainiai.
 
Programos anotacija:užsiėmimų metu susipažins su virėjo specialybe, naujausiomis žaliavomis, technologijomis, jų panaudojimu ir pritaikymu. Praktinės veiklos metu gamins patiekalus iš nesudėtingų, sveikų produktų. Rengiami užsiėmimai turės įtakos mokinių profesiniam orientavimui, padės atskleisti dalyvių gebėjimus tam tikrai veiklai, ateityje tai gali turėti įtakos renkantis virėjo specialybę ar darbinę veiklą, padėti atrasti pomėgius. Užsiėmimų metu bus ugdomas mokinių kūrybiškumas, iniciatyvumas, skatinamas noras kurti. Užsiėmimai lavins mokinių estetinį skonį, ugdys tinkamus bendravimo, darbo komandoje įgūdžius, mokys atsižvelgti į kitų nuomonę.
 
Neformaliojo vaikų švietimo programa „Jaunojo mechaniko dirbtuvės“ (121100158)
Programos rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Finansavimas: programą finansuoja Kėdainių r. savivaldybė. Skirta suma: 750 eurų.
Programos dalyviai: 15 Kėdainių miesto ir rajono vaikų.
 
Programos įgyvendinimo data ir vieta: 2016 m. vasario - birželio mėnesiai, Kėdainių profesinio rengimo centre, Transporto ir verslo skyriuje, Liepų alėja 3, Lančiūnava, Kėdainių r.
 
Programos anotacija:programos dalyviai susipažins su automobilių mechaniko ir elektromechaniko specialybėmis. Veiklų metu dalyviai išmoks atlikti nesudėtingus automobilių remonto darbus, susipažins su nesudėtingais gedimais ir jų pašalinimo galimybėmis. Užsiėmimų metu dalyviai turės galimybę išmėginti mokomojo ir pažintinio pobūdžio veiklas, naudingai praleisti laisvalaikį, kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų, ateityje įgytos žinios gali prisidėti renkantis automobilių mechaniko ar elektromechaniko profesijas. Praktinė veikla ugdys mokinių gebėjimą dirbti komandoje, kūrybiškumą, smalsumą.
 

ERASMUS+ programos projektas
Nr. 2015-1-LT01-KA102-013197 ,,Inžinerinių profesijų mokinių tarptautinė praktika“
Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras.
Projekto konsorciumo nariai:
1. Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla,
2. Viešoji įstaiga Kauno statybininkų rengimo centras.
Projekto tikslas - tobulinti inžinerinio sektoriaus profesijų mokinių turimus profesinius įgūdžius ir bendruosius gebėjimus, siekiant sėkmingos jų integracijos darbo rinkoje.
Priimanti organizacija: Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi (Turkija), AGENTURA EDUCO s.r.o. (Čekija)
Projekto dalyviai
Pirmoji projekto tikslinė grupė-automobilių elektromechaniko, automobilų mechaniko ir suvirintojo profesijų mokiniai.
Automobilių elektromechaniko, automobilų mechaniko profesijų mokiniai stažuotės užsienyje metu susipažins su automatinių pavarų dėžių ir transmisijų konstrukcija, priežiūra, galimais gedimais bei jų diagnostikos priemonėmis. Jie turės galimybę įgyti praktinės automatinių transmisijų priežiūros ir gedimų diagnozavimo patirties.
Suvirintojo profesijos mokiniai stažuotės užsienyje metu išmoks nustatyti suvirinimo darbų reikalavimus pagal brėžinį ir kitus specifinius požymius, mokės sudaryti suvirinimo procedūrų aprašą, paruošti metalo paviršių, briaunas suvirinimui, suvirinti juoduosius ir spalvotuosius metalus ir jų lydinius pusautomačiais įvairiose erdvinėse padėtyse, suvirinti konstrukcijas volframiniu elektrodu inertinių dujų aplinkoje.  Mokės parinkti suvirinimo režimus ir juos pakoreguoti, nustatyti siūlių defektus ir juos pataisyti.
Antroji projekto tiklsinė grupė-automobilių elektromechaniko, automobilų mechaniko ir suvirintojo profesijų mokytojai.
Automobilių elektromechanikų, automobilų mechanikų profesijos mokytojai praktikos įmonėje metu susipažins su naujausiomis automatinėmis transmisijomis, jų priežiūros technologijomis, diagnostikos įrenginiais bei jų panaudojimo galimybėmis. Suvirintojo profesijos mokytojai susipažins su juodujų ir spalvotųjų metalų ir jų lydinių suvirinimu pusautomačiais apsauginių ir inertinių dujų aplinkoje ypatumais bei technologinių procesų vykdymu įmonėse.
Projekto dalyvių atrankos kriterijai
Projekto dalyviai-mokiniai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus: profesinio mokymosi pasiekimai, motyvacija vykti į stažuotę, užsienio kalbos žinios, gebėjimas dirbti komandoje, profesijos mokytojo ir grupės vadovo rekomendacijos.
Profesijos mokytojai darbo praktikai įmonėje bus atrenkami pagal šiuos kriterijus: kandidatas turi būti automobilių elektromechaniko, automobilų mechaniko ir suvirintojo profesijos mokytojas; užsienio kalbos mokėjimas, prioritetas teikiamas dalyvaujantiems pirmą kartą mobilumo veikloje.
Projekto rezultatai
1. 20  automobilių elektromechaniko, automobilų mechaniko, suvirintojo specialybių mokinių ir 4 profesijos mokytojai pagerins profesines kompetencijas ir praktinius įgūdžius.
2. 20 mokiniai ir 4 profesijos mokytojai įgis tarptautinės mobilumo patirties, pagerės profesinės užsienio kalbos įgūdžiai.
3. Mokinių parengta informacinė medžiaga.
4. Atnaujintas  automobilių elektromechaniko, automobilų mechaniko, suvirintojo profesinių mokymo programų  dalykų turinys.
Paramos dydis                             38 023 EUR
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

ERASMUS+ programos projektas
Nr. 2015-1-LT01-KA102-013201 ,,Tarptautinė patirtis-paslaugų kokybės užtikrinimas“
Projekto rengėjas: Kėdainių profesinio rengimo centras
Projekto tikslas - plėtoti padavėjo ir barmeno, virėjo, kirpėjo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo ir prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinio mokymo programų mokinių bei profesijos mokytojų profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti paslaugų srities darbuotojų profesinio rengimo kokybę ir prestižą.
Priimanti organizacija: Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi (Turkija)
Projekto dalyviai
Projekto dalyviai ( viso 16 mokinių) -3 padavėjo ir barmeno, 4 virėjo, 4 kirpėjo, 2 siuvimo verslo paslaugų teikėjo ir 3 prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesijų mokiniai, kurie mokosi pagal savo srities profesinio mokymo programas ir įgija atitinkamą profesinę kvalifikaciją.
Kita tikslinė grupė -1 virėjo, 1 kirpėjo, 1 siuvimo verslo paslaugų teikėjo ir  1 prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinio mokymo programų profesijos mokytojai, kurie turi savo srities aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą, pedagogines ir profesines kvalifikacijas, praktinę darbo patirtį.
Numatomi projekto rezultatai:
Projekto metu sieksime šių rezultatų:
• 16 projekto dalyvių-padavėjo ir barmeno, virėjo, kirpėjo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo,prekybos įmonių vadybininko padėjėjo  profesijos mokinių - plėtos profesinius praktinius įgūžius ir bendruosius gebėjimus;
• 4 profesijos mokytojai -virėjo, kirpėjo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo ir prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinio mokymo programų-plėtos technologines kompetencijas;
• 20 projekto dalyvių-mokinių ir profesijos mokytojų -patobulins tarpkultūrines kompetencijas ir užsienio kalbos žinias, susipažins su darbo kultūra kitos šalies paslaugų srities verslo imonėse;
• Atnaujintas padavėjo ir barmeno, virėjo, kirpėjo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo ir prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinio mokymo programų dalykų turinys;
• Profesijos mokytojų parengta metodinė medžiaga profesinio mokymo dalykams: "Konditerija", „Buities gaminių konstravimas, sukirpimas ir siuvimas“, „Pirkėjų aptarnavimas“, „Šukuosenų modeliavimas“;
• Mokinių parengtos individualios užduotis: siuvimo mazgai „Nauji apdailos būdai“, filmuota medžiaga „Prekių skatinimo būdai“;  filmuota medžiaga ar/ir nuotraukos „Plaukų šukuosenų modeliavimo ir dekoravimo įvairiomis technikomis“, filmuota medžiaga ar/ir nuotraukos „Pagrindinės lankytojų aptarnavimo taisyklės“, pristatymai "Sluoksniuotos tešlos gaminių paruošimas" ir "Mielinės tešlos gaminių paruošimas";
• Renginys "Amatų mugė", kurio metu mokiniai galės panaudoti stažuotės savo įgytus/patobulintus praktinius įgūdžius.Projekto metu sieksime šių rezultatų:
Projekto dalyvių atrankos kriterijai
Projekto dalyviai-mokiniai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus: profesinio mokymo pasiekimai, užsienio kalbos žinios; motyvacija vykti į stažuotę; gebėjimas dirbti komandoje; iniciatyvumas.
Profesijos mokytojai darbo praktikai įmonėje bus atrenkami pagal šiuos kriterijus: kandidatas turi būti virėjo, kirpėjo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesijos mokytojas; užsienio kalbos mokėjimas, prioritetas teikiamas pirmą kartą norintiems dalyvauti mobilumo veikloje.Sieksime, kad atrankos ir dotacijų skyrimo procedūros būtų teisingos, skaidrios.
Paramos dydis                             38 622 EUR
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo- Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas Nr. 2014-1-DE02-KA202-001582 “PROVED” (“Produktyvus mokymas profesiniame rengime”)
PROVED ((“Produktyvus mokymas profesiniame rengime”)  yra dviejų metų projektas, kuris yra vykdomas Suomijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir Lietuvoje.
Pagrindinis projekto tikslas yra prisidėti prie jaunimo įsidarbinimo lygio kėlimo, sumažinti mokinių, metančių profesines mokyklas skaičių ir tokiu būdu sumažinti  atskirtį tarp jaunų žmonių iš skurdžios socialinės aplinkos. Tobulinant profesinio rengimo sistemas šalyse, dalyvaujančiose projekte, tuo pačiu metu išaugs  jaunų žmonių galimybės įsilieti į darbo rinką bei jų įsidarbininimo galimybės.
Projekto tikslas yra perkelti sėkmingus alternatyvaus ugdymo ( Produktyvaus mokymosi) principus iš bendrojo lavinimo aplinkos į profesinio mokymo sritį. 
Pagrindiniai Produktyvaus mokymosi bruožai:
-     Mokymasis realiose situacijose
-     Teorijos ir praktikos siejimas
-     Mokymosi proceso individualizavimas
-     Bendrojo lavinimo ir profesinio orientavimo siejimas
Tikslinės projekto grupės:
 1. 16 – 24 metų  jauni žmonės, turintys žemą išsilavinimą ir susiduriantis su  problemomis įsiliejant į darbo rinką. Alternatyvaus udgymo būdu ( Produktyvus mokymasis) šie jauni žmonės įgaus naujos motyvacijos, sulauks paramos ir pagalbos ugdant savo asmenybę, įgūdžius bei idėjas, susijusias su profesine ateitimi. Per pagrindinį Produktyvaus mokymosi elementą ( mokymąsi per praktiką), padidės jų galimybės tobulinti konkrečią perspektyvą ( pameistrystę ar darbą).
 2. Mokytojai, kurie dirba projekte dalyvaujančiose profesinėse mokyklose/profesinio rengimo centruose /suaugusiųjų mokymo centruose.
Mokytojai bus paruošti dirbti su adaptuotu Produktyviojo mokymosi modeliu. Jie bus apmokomi tarptautiniuose bei vietiniuose seminaruose, mokyklose rengiamuose mokymuose ir studijų laiškais. Yra numatyta paruošti dalį mokymo programos ( vietiniai seminarai/studijų laiškai) susidomėjusioms mokykloms ir mokytojams regionuose.
 1. Įmonės.
 2. Ekspertai iš numatytų praktikos vietų, kurie dalyvaus mokymo procese kaip jaunų žmonių mentoriai.
Intelektiniai produktai
Pagrindiniai intelektiniai produktai - penkios pritaikytos produktyvaus mokymo idėjos/koncepcijos. Šios penkios pritaikytos produktyvaus mokymo idėjos/koncepcijos bus sukurtos bendradarbiaujant visiems projekto partneriams (naudojantis skirtinga patirtimi, žiniomis ir perspektyvomis), vietos politikais (kad užtikrinti idėjų/koncepcijų patvirtinimą bei įgyvendinimą remiantis įstatymine baze), su įmonių vadovais (užtikrinti, kad bus atsižvelgta į jų poreikius kuriant idėjas/koncepcijas bei jų įtraukimą į koncepcijų/idėjų įgyvendinimą prisidedant prie “praktinio mokymosi”). Šių koncepcijų/idėjų tvarumas bus užtikrintas per tris įgyvendinimo etapus: pasiruošimo etapas (mokymo programos kūrimas), bandymo etapas (sukurtų idėjų/koncepcijų bandymas), pasiruošimas tvariam įgyvendinimui (įdėjų/koncepcijų tikslinimas).
Šie produktai užtikrins tinkamą penkių pritaikytų produktyvaus mokymo idėjų/koncepcijų sukūrimą:
- keturių šalių, dalyvaujančių projekte profesinio mokymo sistemų analizė;
- keturi įgyvendinimo planai, skirti kiekvienai dalyvaujančiai šaliai;
- keturių šalių švietimo politikos pristatymai apibrėžiantys įstatyminę bazę, suderinti su vietos politikais;
- pedagoginės medžiagos vadovėlis keturiomis kalbomis (vokiečių, suomių, graikų ir lietuvių);
- mokymo programa, pritaikyta profesinių mokymo centrų mokytojams. Tame tarpe, mokymo ir kursų medžiaga;
- du tarptautiniai seminarai, skirti projekte dalyvaujančių mokytojų parengimui;
- mokymo programa mentoriams, tame tarpe ir informacija ir kursų medžiaga (pvz. žemėlapiai su klausimais ir užduotimis skirtomis įvairioms darbo sritims, kontroliniai sąrašai skirti, jaunuolių pasiekimams praktikoje įvertinti, medžiaga skirta mokinio pažangos praktikoje grįžtamajam ryšiui įvertinti);
- keturi partnerių susitikimai, kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių šalių: Įžanginis susitikimas, galutinė sesija ir du kiti parnerių susitikimai;
- aštuoni mokymai mokyklose, kiekvienoje iš dalyvaujančių mokyklų po 2.
- aštuoni vietiniai seminarai, po du kiekvienoje šalyje;
- vienas tyriamasis  rinkinys dalyvių savišvietai, kuriame bus pristatyta tema “Profesinis orientavimasis produktyviajame mokyme” (anglų kalba), mokytojų mokymo bei mentorių mokymo programos;
- pranešimas apie penkių pritaikytų produktyvaus mokymo idėjų/koncepcijų sėkmę ( jaunuolių kurie dalyvauja idėjos/ koncepcijos bandyme pažanga: įgūdžių, kurie būtini darbo pasaulyje ugdymas, konkrečios profesnės perspektyvos mokantis praktikoje kūrimas, motyvacijos skatinimas ir t.t.);
- keturi straipsniai išspausdinti specifiniuose nacionaliniuose laikraščiuose, skirtuose švietimui (po vieną kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių tam, kad paskatinti tvarų įgyvendinimo procesą.

NORDPLUS ADULT PROGRAMOS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS
Projekto Nr. NPAD- 2015/10009
„ Inovatyvus profesinės užsienio kalbos mokymas – raktas į suaugusiojo mokymosi motyvaciją“
Projekto veiklos trukmė: 2015-2017 metai. 
Projekto koordinatoriai: Kėdainių profesinio rengimo centras
Projekto partneriai:
Edukacinių inovacijų diegimo centras, Latvija
Latvijos universitetas, Latvija
EE-Parnu suaugusiųjų gimnazija, Estija
LV-LTD „Heiro“ Suaugusiųjų mokymo centras, Latvija
Projekto tikslai:
 • Sustiprinti ryšį tarp suaugusiųjų mokymosi ir profesinės veiklos
 • Skatinti suaugusiųjų mokymą ir mokymąsi  prisitaikant prie modernėjančios visuomenės iššūkių naudojant inovatyvius mokymo(si) metodus.
Biudžetas: 40 000 eurų

Projekto santrauka:
Didėjant konkurencijai paslaugų, transporto, aptarnavimo sferose, vis didesnę reikšmę vaidina užsienio kalbos žinios. Darbdaviai ieško absolventų, turinčių darbo rinkai reikalingų įgūdžių, kuriuos jie galėtų lengvai pritaikyti nuolat kintančiose, naujose, dažnai nenuspėjamose profesinės veiklos situacijose. Darbdaviai vis dažniau reiškia susirūpinimą, kad darbuotojams trūksta užsienio kalbų žinių ir įgūdžių. Geras užsienio kalbos mokėjimas gali būti svarbus veiksnys, prisidedantis prie profesinio pripažinimo ir karjeros perspektyvų. Užsienio kalbų mokėjimas yra vienas pagrindinių reikalavimų logistikos, transporto, paslaugų, aptarnavimo sektoriaus specialistams. Jiems būtinos ne tik bendrinės, bet ir specialybės užsienio kalbos žinios, kurios yra reikalingos jų profesinėje srityje. Dėl šios priežasties būtina parengti absolventus, turinčius gerus skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžius, kurie yra vieni iš svarbiausių kriterijų pasirenkant darbuotojus darbui ir užtikrinantys tolesnės karjeros galimybes.
Projekte dalyvaujančios profesinės mokyklos kiekvienais metais sulaukia didelio suaugusių  mokinių susidomėjimo verslo, transporto, paslaugų sektoriaus specialybėmis. Mokiniai tikisi gauti pačią naujausią informaciją, įgyti vertingos praktinės patirties. Norime parengti specialistus, kurie galėtų laisvai konkuruoti darbo rinkoje, labiau pasitikėti savimi. Būsimam darbuotojui, kuris turi profesinių žinių, tačiau neturi specialybės užsienio kalbos įgūdžių, tikrai nelengva rasti darbą. Specialybės užsienio kalbos mokymas(sis) suteiks mokiniams galimybę savarankiškai ar su mokytojo pagalba įsisavinti žinias ir įgyti įgūdžius.
          Naudinga bus ir tai, kad mokymo vizitų metu skirtingų šalių profesinių mokyklų darbuotojai turės galimybę susitikti ir pasidalinti gerąja veiklos praktika.
Projekto metu sieksime šių rezultatų:
 • Bus sukurti profesinės užsienio kalbos (transporto, verslo ir paslaugų)  mokymo moduliai elektroninėje erdvėje, bei išleisti popieriniame variante;
 • Tyrimo atlikimas, duomenų rinkimas ir apdorojimas;
 • Elektroninio įrankio sukūrimas mokomąjai medžiagai talpinti;
 • Projekto elektroninės platformos sukūrimas;
 • Profesinės užsienio kalbos modulių testavimas
Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-12 08:40